Kursy

Portal szkoły-jazdy to miejsce, w którym zebraliśmy kompleksową wiedzę i materiały dotyczące kursów i egzaminów na prawo jazdy wszystkich możliwych kategorii.

Prawo jazdy określonej kategorii to dokument, który potwierdza uprawnienie jego właściciela do kierowania pojazdem silnikowym. Prawo jazdy,  jest dziś podobnie jak dowód osobisty,  dokumentem powszechnie uznawanym i wręcz niezbędnym do funkcjonowania w społeczeństwie.  Posiadanie prawa jazdy to już nie jest luksus ani przywilej, jego posiadanie to społeczny wymóg, a dla wielu ludzi narzędzie utrzymania siebie i rodziny. W ostatnich latach zasady uzyskiwania dokumentu prawa jazdy uległy w  istotnym zmianom. Określone zostały w ustawie o kierujących pojazdami.

Warunki przyznawania prawa jazdy

Aktualnie każda osoba, która ubiega się o uprawnienie do kierowania pojazdem silnikowym lub tramwajem, może zapisać się na kurs i rozpocząć szkolenie już 3 miesiące przed osiągnięciem wieku, który jest wymagany do uzyskania prawa jazdy lub odpowiedniego pozwolenia. Gdy osobą tą jest uczeń szkoły, której w programie nauczania ujęte jest szkolenie w ramach kursu na  prawo jazdy odpowiedniej kategorii, okres ten wynosi 12 miesięcy przed osiągnięciem odpowiedniego wieku.

Prawo jazdy można uzyskać gdy kandydat:

  • osiągnął wymagany dla danej kategorii wiek
  • uzyskał wymagane orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do prowadzenia pojazdu oraz orzeczenie psychologiczne stwierdzające przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, gdy jest ono wymagane
  • odbył wymagane dla danej kategorii szkolenie
  • zdał egzamin państwowy uzyskując wynik pozytywny, wymagany dla danej kategorii

Ponadto kandydat na prawo jazdy musi mieć udokumentowane przebywanie na terytorium RP przez co minimum 185 dni w każdym roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste lub zawodowe albo przedstawi zaświadczenie, że studiuje w kraju  od co najmniej sześciu miesięcy.

Przeciwwskazania do wydania prawa jazdy

Dokument prawa jazdy nie może być wydane osobom, u których:

  • w wyniku przeprowadzenia  badań lekarskich stwierdzono aktywną formę uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu
  • w stosunku do których orzeczony został  zakaz prowadzenia pojazdów  poprzez; prawomocny wyroki sądu lub  orzeczenie kolegium do spraw wykroczeń, orzeczenie innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym

 

Kategorie prawa jazdy

Kategoria AM uprawnia do kierowania:

– motorowerem, przez który rozumie się pojazd dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 bądź w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, ograniczającej prędkość jazdy do 45 km/h;
– czterokołowcem lekkim o masie własnej do 350 kg, także poruszającym się z prędkością do 45 km/h.

Kategoria A uprawnia do kierowania:

– motocyklem jednośladowym lub – w przypadku modeli z bocznym wózkiem – wielośladowym;
– motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg;
– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria A1 uprawnia do kierowania:

– motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg;
– motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.
Kategoria A2 uprawnia do kierowania:
– motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg;
– motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW;
– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria B uprawnia do kierowania:

– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z wyjątkiem motocykla lub autobusu;
– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą lekką do 750kg;
– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony wraz z przyczepą inną niż lekka pod warunkiem, że dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów nie przekroczy 4250 kg, a kierowca zdał dodatkowy egzamin praktyczny potwierdzony wpisem do prawa jazdy;
– mikrobusem, jeżeli posiada on do dziewięciu miejsc siedzących;
– ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria B1 uprawnia do kierowania:

– trójkołowcem lub czterokołowcem rozumianym jako pojazd samochodowy o masie własnej nie większej niż 400 kg w przypadku przewozu osób lub 550 kg w przypadku przewozu ładunków;
– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria C uprawnia do kierowania:

– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria C1 uprawnia do kierowania:

– pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nie przekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria D uprawnia do kierowania:

– autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria D1 uprawnia do kierowania:

– autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 17 osób łącznie z kierowcą, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym;
– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Kategoria T uprawnia do kierowania:

– ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą;
– pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM.

Pozostałe kategorie:

– kategoria B96 uprawnia do kierowania pojazdem określonym w prawie jazdy kategorii B wraz z przyczepą inną niż lekka, pod warunkiem, że łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekroczy 4,25 t;
– kategoria BE, CE lub DE uprawnia do kierowania pojazdem w prawie jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą, przy czym w zakresie kategorii BE dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
– kategoria C1E uprawnia do kierowania pojazdem zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii C1 oraz przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego;
– kategoria D1E uprawnia do kierowania zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w kategorii D1 i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego.
– kategorie B i CE lub B i DE uprawniają do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii BE;
– kategorie CE i D uprawniają do kierowania zespołem pojazdów określonych w kategorii DE;
– kategorie A, B, B1, C, C1, D lub D1 uprawniają do kierowania pojazdem w nich wymienionym wraz z przyczepą lekką;
– kategorie BE, CE, C1E, DE lub D1E uprawniają do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą.
Wiek wymagany dla uzyskania poszczególnych kategorii wynosi:
– 14 lat dla kategorii AM
– 16 lat dla kategorii A1, B1 lub T
– 18 lat dla kategorii A2, B, B96, BE, C1 i C1E, C, CE
– 20 lat dla kategorii A w przypadku posiadania wcześniej przez okres co najmniej dwóch lat prawa jazdy kategorii A2
– 21 lat dla kategorii C, CE, D1 i D1E, D, DE
– 24 lata dla kategorii A (w przypadku nieposiadania wcześniej prawa jazdy kategorii A2 przez okres co najmniej dwóch lat), D i DE.

W przypadku osób niepełnoletnich, starających się o przyznanie dokumentu prawa jazdy w obrębie dostępnej im kategorii, konieczna jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów.
Co więcej, warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii C, C1, D lub D1 jest wcześniejsze posiadanie prawa jazdy kategorii B, zaś warunkiem uzyskania prawa jazdy kategorii BE, B96, CE, C1E, DE lub D1E jest wcześniejsze posiadanie odpowiednio prawa jazdy kategorii B, C, C1, D bądź D1.

Ważność prawa jazdy

Wydane w Polsce prawo jazdy, z wyjątkiem prawa jazdy kategorii T, uprawnia do kierowania określonym w nim pojazdem w ruchu międzynarodowym, chyba że władze danego państwa wymagają, aby kierowca posiadał prawo jazdy międzynarodowe. Wówczas jest ono wydawane przez starostę i zachowuje ważność przez okres trzech lat, o ile nie przekracza on terminu ważności prawa jazdy krajowego.

Komentowanie jest wyłączone.